WebArt&Co

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WebArt&Co wordt gesloten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd of de start van een opdracht door WebArt&Co, van levering van één of meer producten of diensten van WebArt&Co.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WebArt&Co voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De door WebArt&Co gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. WebArt&Co is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien een offerte wordt aanvaard, heeft WebArt&Co het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. De in de offertes genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van plotselinge prijswijzigingen bij toeleveranciers van WebArt&Co en typefouten.
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. WebArt&Co zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebArt&Co het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan WebArt&Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WebArt&Co worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan WebArt&Co zijn verstrekt, heeft WebArt&Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. WebArt&Co is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WebArt&Co is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebArt&Co kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WebArt&Co de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WebArt&Co derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn behorende bij de dienst en overeenkomst. De opzegtermijn staat vermeld in de offerte of het contract. De minimale duur is twee incasso periodes. Dus wanneer een dienst per kwartaal wordt afgerekend, betekent het dat de minimale duur twee kwartalen is.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 12 heeft WebArt&Co het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien:
  1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door WebArt&Co gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. WebArt&Co zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal WebArt&Co daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal WebArt&Co geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die WebArt&Co kunnen worden toegerekend.
 5. Indien er prijswijzigingen optreden bij toeleveranciers van WebArt&Co, is zij gerechtigd deze door te berekenen aan de opdrachtgever en dienovereenkomstig de overeenkomst aan te passen.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WebArt&Co zich de rechten en bevoegdheden voor die WebArt&Co toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door WebArt&Co tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van WebArt&Co, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan anderen ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door WebArt&Co verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WebArt&Co worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. WebArt&Co behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval de geldende opzegtermijn te hanteren welke omschreven staat in de overeenkomst / contract. Wanneer er geen opzegtermijn is aangegeven, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen, ingaande aan het einde van de maand van melding.
 2. In geval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst / contract heeft WebArt&Co naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van WebArt&Co op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan WebArt&Co ter kennis gekomen omstandigheden WebArt&Co goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien WebArt&Co de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.
 2. In de hierboven genoemde gevallen is WebArt&Co bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van WebArt&Co schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken: klachttermijnen

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WebArt&Co.
 2. Indien een klacht gegrond is zal WebArt&Co de werkzaamheden (alsnog) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het (alsnog) verrichten van de overeengekomen dienstverlening of niet meer mogelijk of zinvol is, zal WebArt&Co slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden leden 3 tot en met 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WebArt&Co, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien WebArt&Co met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is WebArt&Co niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
 6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie, tenzij anders vermeld op de factuur. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt; een gedeelte van een maand wordt voor een gehele gerekend. Daarnaast is er een sanctie verbonden aan de tweede herinnering van ƒ 50,- excl. BTW.
 2. Bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever is WebArt&Co gerechtigd de geleverde diensten gedeeltelijk of in zijn geheel (tijdelijk) stop te zetten.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan zal na het verlopen van de termijn van de tweede herinnering een incassobureau worden ingeschakeld en komen alle redelijke kosten te verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WebArt&Co, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WebArt&Co beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van WebArt&Co of haar leidinggevende ondergeschikte.
 4. De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens niet door de opdrachtgever ontvangen diensten ten gevolge van apparatuur storingen.
 6. WebArt&Co is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 15. Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WebArt&Co opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door WebArt&Co niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien WebArt&Co bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van WebArt&Co is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WebArt&Co het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen WebArt&Co en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Je bent hier: Home Algemene voorwaarden